Näin videotuotanto etenee (3 vaihetta)

Oli kyseessä sitten brändivideo, rekrytointivideo tai vaikka asiakaskokemusvideo, videotuotanto on enemmän kuin vain kuvaamista ja leikkaamista, etenkin kuin puhutaan strategisesta ja tarinallisesta videoviestinnästä, jonka tarkoitus on palvella yrityksen tavoitteita. Videotuotanto voidaan jakaa kolmeen pääosioon: esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. Tässä artikkelissa avaan mitä nämä vaiheet pitävät sisällään.

Olemme avanneet myös erilaisia videotuotantoja: Videotuotannon palvelut

1/3 Esituotanto – kaikki lähtee oikeanlaisesta suunnittelutyöstä

Esituotantovaiheessa tehdään tarvittavat strategiset sekä taktiset suunnitelmat, joita noudatetaan tulevissa vaiheissa.

Strategiasessio

On erittäin tärkeää, että ennen kuin käsikirjoitusta lähdetään luomaan, kaikki osapuolet tuntevat niin yrityksen ytimen kuin sielunmaisemankin, jotta videosta saadaan oikeasti yrityksen näköinen. Pelkästään hieno video ei nykyään enää riitä, vaan videon tulee viestiä juuri kyseisen yrityksen arvoista sekä tavasta toimia.

Strategiasession toinen osa keskittyy asiakkaan asiakkaisiin. Jotta viestistä saadaan oikeasti tehokas ja investoinnista kannattava, tulee videon puhutella oikeata kohderyhmää. Rock-henkisen autokorjaamon asiakkaille iskee esimerkiksi hyvinkin erilainen tyyli kuin perinteikkään lakitoimiston asiakkaille. Myös ostomotiivit sekä arvomaailmat vaihtelevat suuresti riippuen asiakasryhmästä.

Kolmas osa strategiasessiota on käydä läpi yrityksen tavoitteet. Videotoimiston tulee tietää miksi video tehdään, mihin tarpeeseen ja miten sitä tullaan käyttämään. Myynninkasvuun tuotettu video esimerkiksi eroaa hyvin paljon sisäiseen viestintään tuotetusta videosta.
Strategiasessio kestää normaalisti 30-60 minuuttia, mutta laajemmissa kokonaisuuksissa keskustelut voivat venähtää useamman tunnin mittaisiksi sekä jaottua useammalle päivälle.

Käsikirjoitus ja spiikki

Kun videotoimisto tuntee yrityksen ja sen tavoitteen sekä sen asiakaskunnan, on aika lähteä rakentamaan tarinaa, eli käsikirjoitusta. Mitä haluamme viestiä, miksi haluamme viestiä ja miten se tulisi tehdä.

Yrityksillä on monesti omia ajatuksia, joiden pohjalta on helppo lähtemään rakentamaan oikeanlaista tarinaa. Jos ideoita ei ole, tarina lähdetään rakentamaan puhtaalta pöydältä.

Käsikirjoitusta ja spiikkiä luotaessa pidämme erittäin tärkeänä sitä, että ne luodaan yhdessä. Asiakkaalla on substanssiosaamista ja näkemystä alalta, jota videotoimistolla ei todennäköisesti ole. Videotoimistolla on taas taitoja kuten tarinankerronta, jota asiakkaalla ei välttämättä ole. Kun nämä taidot ja tietämys lyödään yhteen, saadaan tarinasta uskottava, tehokas ja juuri tarkoitukseen sopiva.

Spiikin luomisessa käytetään samoja prosesseja kuin käsikirjoituksen luonnissa ja monesti ne kulkevatkin käsikädessä ja kehittyvät samanaikaisesti.
Jotta videosta saadaan oikeanlainen, ymmärrettävä ja mieleenpainuva tulee videossa hyödyntää tarinankerronnan keinoja. Selkein näistä on tarinankerronnan rakenne, joka varmistaa sen, että viesti ymmärretään sekä muistetaan. Jos videon viestiä ei ymmärretä tai muisteta, siihen investoidut eurot valuvat hukkaan.

Aikataulut, kuvauspaikat sekä muut suunnitelmat

Esituotannossa sovitaan myös aikataulut sekä kuvauspaikat sekä hiotaan kuntoon muut suunnitelmat, joita kyseinen videotuotanto vaatii. Esimerkiksi asiakas- ja työntekijäkokemusvideoissa luodaan kysymykset haastatteluun sekä käydään ne ja vastausohjeistus läpi haastateltavan kanssa.

2/3 Tuotanto – kuvaukset ja äänitykset

Tuotanto on vaihe, jossa tuotetaan itse sisältö videolle.

Videokuvaus

Kuvaus on tuotannon vaiheista sekä, joka lähes jokaisella tulee ensimmäisenä mieleen. Kuvauspäivä on myös asiakkaalle se kaikkein näkyvin vaihe.
Monissa tapauksissa kuvaukseen riittää 1 päivä, mutta laajemmissa kokonaisuuksissa päiviä tulee useampia. Kuvauspäivien määrään vaikuttaa kuvauksien laajuus sekä kuvauspaikkojen määrä ja suhteelliset etäisyydet.

Kuvauspäivät eroavat toisistaan todella paljon riippuen tuotannosta. Ennen kuvausten alkua voidaan kuitenkin monesti antaa kuvausaikataulu tai -suunnitelma, josta ilmenee päivän kulku.

Spiikki

Spiikki voidaan äänittää joko asiakkaan kanssa tai ammattilaisen toimesta. Lähtökohtaisesti yritysvideoista saadaan aina henkilökohtaisempia ja monesti tehokkaampia, kun videon äänenä toimii yrityksen oma edustaja. Itse ainakin kuulen yrityksen syntytarinasta mieluummin yrityksen perustajalta kuin ulkopuoliselta ammattispiikkaajalta.

Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja tällöin ammattispiikkaaja on erinomainen vaihtoehto. Jos spiikkaajana toimii yrityksen edustaja, äänitys toteutetaan monesti kuvauspäivänä ammattimaisella kenttä-äänityslaitteistolla. Jos spiikkaajana toimii ammattispiikkaaja, äänityksen toteutetaan sovitulla aikataululla erikseen kuvauksista.

Kaikki videot eivät vaadi spiikkiä, mutta monissa tapauksissa se syventää ja selkeyttää tarinaa sekä luo oikeanlaista tunnelmaa.

3/3 Jälkituotanto – materiaalista luodaan tehokas videoviesti

Jälkituotannossa kuvatuista ja äänitetyistä materiaaleista luodaan lopullinen videoviesti.

Materiaalin siirto ja varmuuskopiointi

Ennen kuin kuvattua materiaalia lähdetään editoimaan, se siirretään editointilaitteistoon sekä varmuuskopioida kaiken varalle. Tietokoneet saattavat tehdä tepposia ja näihin tulee varautua.

Leikkaus

Leikkaaminen on vaihe, jossa kuvatuista klipeistä syntyy tarina. Riippuen esituotannossa tuotetusta käsikirjoituksesta, tämä voi olla hyvinkin suoraviivainen vaihe. On kuitenkin hyvä muistaa, että leikkausvaiheessa tehdään useasti päätöksiä, joita ei välttämättä ole käsikirjoituksessa tai suunnitelmissa, mutta joiden ansiosta lopullinen video on parempi.

Leikkausvaiheessa luodaan pohja myös videon tyylille esimerkiksi rytmityksen keinoin. Videon tyyli on määritelty esituotannon strategiasession aikana.

Ääni- ja värimaailma

Videon audiovisuaalinen ilme on yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikuttaa videon tyyliin. Audiovisuaalisuuden tulee palvella strategiasession aikana luotuja raameja ja tavoitteita.

Ääni- ja värimaailma luovat videolle syvyyttä ja määrittelevät videon fiiliksen. Yksi selkeä erottaja teknisesti hyvän ja huonon videon välillä onkin juuri ääni- ja värimaailma. Videon katsoja ei välttämättä osaa sanoa miksi video ei ole hänen mielestään vaikuttava, mutta hyvin useasti tämä johtuu puuttuvasta syvyydestä – ja tämän oikeanlainen ääni- ja värimaailma luo.

Vaikka iso osa videoiden katselijoista katsoo videon ilman ääniä (etenkin sosiaalisessa mediassa), äänimaailmaan kannattaa panostaa. Se osa, joka katsoo videon äänillä, saa videosta huomattavasti enemmän kuin videosta, jossa on heikko äänimaailma.

Grafiikat, tekstitykset ja animaatiot

Etenkin yritysvideoissa, oli kyseessä sitten brändivideo, asiakaskokemusvideo tai tuotevideo, hyödynnetään kevyitä grafiikoita ja tekstinostoja. Näiden tulee tukea videon strategisia tavoitteita ja liikaa käytettyinä saattavat jopa pilata koko videon.

Jos videolla on puhetta, ovat tekstitykset nykypäivänä lähes pakolliset. Iso osa videoiden katsojista katsoo videoita ilman ääniä ja jotta videon viesti ei mene ohi, tekstitykset kertovat mistä videolla puhutaan.

Asiakkaidemme kokemuksia meidän kanssa työskentelystä löydät: Kokemuksia -sivulta.

Lopuksi vielä

Videoiden tuotantoprosessit saattavat vaihdella suuresti riippuen projektista, mutta suuri osa noudattaa näitä vaiheita. On kuitenkin erittäin tärkeätä tiedostaa se, että asiakas ei ole koskaan vastuussa videotuotannosta vaan sitä varten mekin olemme olemassa. Tämä on meille arkipäivää, joten me pidämme vetovastuun koko tuotannon ajan, ellei toisin sovita.

Tiedämme sen, että asiakkaamme eivät välttämättä ole koskaan olleet mukana videotuotannoissa ja meiltä saakin vastauksia ja ohjeistuksia niin paljon kuin on tarvetta.

Ensimmäinen askel kohti tehokasta videoviestintää on kommunikointi. Kommunikoinnin saat aloitettua esimerkiksi Yhteystiedot -sivun yhteydenottolomakkeella.

 
Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?